RGS NL

Downloads

Model Vraagspecificatie RGS

De Model vraagspecificatie RGS, ontwikkeld door Aedes, OnderhoudNL en PB3R, is geschreven voor woningcorporaties en marktpartijen en richt zich op onderhouds- en investeringsprojecten in de bestaande voorraad. In deze publicatie willen we een brug slaan van specificeren als los moment naar specificeren binnen de verschillende procesfasen die een project doorloopt. Het specificeren is namelijk niet één moment maar een groeipad dat begint bij het vaststellen van de portefeuillestrategie voor een gebouw of complex en dat vervolgens in volgende fasen (initiatief, planontwikkeling en planuitwerking) invulling krijgt. Zo slaat deze publicatie tevens een brug tussen traditionele inkoopvormen en ketensamenwerking/regisserend opdrachtgeverschap.

Onderhouds- en investeringsprojecten projecten in de bestaande bouw verschillen in belangrijke mate van nieuwbouwprojecten omdat we prominent te maken hebben met bewoners en met de bestaande situatie. Naast technische zijn daarom ook economische en sociale aspecten in de uitvraag opgenomen. De Model Vraagspecificatie bestaat uit een theoretisch basisdocument met praktische bijlagen om een vraagspecificatie inhoudelijk vorm te geven.
Model Vraagspecificatie
Bijlage A - Model vraagspecificatie fase portefeuillestrategie
Bijlage B - Model vraagspecificatie Initiatieffase
Bijlage C - Model vraagspecificatie Planontwikkelingsfase

Modelovereenkomsten

Bij Resultaatgericht Samenwerken (RGS) legt een corporatie de na te streven kwaliteit vast in zogenaamde functionele prestatie-eisen en dus niet in een vooraf dichtgetimmerd bestek. Bij RGS is het te bereiken resultaat beschreven in de vraagspecificatie die een corporatie aan de opdrachtnemer meegeeft (naast kwaliteit ook budget, exploitatieduur, huurstelling, rendement en overige uitgangspunten, randvoorwaarden en eisen). De opdrachtnemer presenteert de mogelijkheden in verschillende scenario’s met financiële doorrekening. De corporatie kiest het gewenste scenario. Aedes en OnderhoudNL hebben een modelovereenkomst ontwikkeld die bestaat uit verschillende sets en gebruikt kan worden bij RGS.
Model Aannemingsovereenkomst RGS
Model Raamovereenkomst RGS
Model Algemene Voorwaarden
Leeswijzer Modelovereenkomsten

RGS Game

Deelnemers krijgen met de RGS Park & Play Game inzicht en vaardigheid in het samenwerken volgens de RGS-methodiek. U creëert draagvlak voor RGS en zo wordt implementatie van RGS in de dagelijkse praktijk versneld. Dit doordat medewerkers (deelnemers) de benodigde vaardigheden hebben geleerd en deze kunnen toepassen. U kunt de RGS-game spelen met uw eigen organisatie, waarin u twee teams creëert en zich in leert te leven in de positie van de opdrachtnemer en/of opdrachtgever. U kunt de game ook spelen als samenwerkende partijen, voorafgaand aan het proces van samenwerking conform de RGS-systematiek, maar ook tijdens de samenwerkingsperiode.
RGS game Park-and-Play info

Brochure “Resultaatgericht samenwerken biedt opdrachtgevers prachtkansen”

Grip op directe én indirecte kosten, het proces en klanttevredenheid. Dit zijn slechts enkele van de talloze voordelen die Resultaatgericht samenwerken (RGS) u biedt. Deze brochure helpt u als opdrachtgever op weg om meer te weten te komen over RGS en de mogelijkheden voor uw inkoopbeleid.
Brochure opdrachtgevers

Brochure “Resultaatgericht samenwerken biedt opdrachtnemers een stevige marktpositie”

Continuïteit, tevreden klanten, meer sturingsmogelijkheden en rendementsverbetering. Dit zijn slechts enkele van de talloze voordelen die Resultaatgericht samenwerken (RGS) u biedt. Deze brochure helpt u als opdrachtnemer op weg om meer te weten te komen over RGS en de mogelijkheden voor uw bedrijf.
Brochure opdrachtnemers

Processchema RGS

Het RGS-proces kent 8 procesfases, van fase 0 “Portefeuillebeleid” tot en met fase VII “Beheerfase Exploitatieperiode”. Het processchema RGS geeft de diverse fases overzichtelijk weer.
Processchema RGS