Model Vraagspecificatie RGS

De Model vraagspecificatie RGS, ontwikkeld door Aedes, OnderhoudNL en PB3R, is geschreven voor woningcorporaties en marktpartijen en richt zich op onderhouds- en investeringsprojecten in de bestaande voorraad. In deze publicatie willen we een brug slaan van specificeren als los moment naar specificeren binnen de verschillende procesfasen die een project doorloopt. Het specificeren is namelijk niet één moment maar een groeipad dat begint bij het vaststellen van de portefeuillestrategie voor een gebouw of complex en dat vervolgens in volgende fasen (initiatief, planontwikkeling en planuitwerking) invulling krijgt. Zo slaat deze publicatie tevens een brug tussen traditionele inkoopvormen en ketensamenwerking/regisserend opdrachtgeverschap. Onderhouds- en investeringsprojecten projecten in de bestaande bouw verschillen in belangrijke mate van nieuwbouwprojecten omdat we prominent te maken hebben met bewoners en met de bestaande situatie. Naast technische zijn daarom ook economische en sociale aspecten in de uitvraag opgenomen. De Model Vraagspecificatie bestaat uit een theoretisch basisdocument met praktische bijlagen om een vraagspecificatie inhoudelijk vorm te geven.